KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu PRIME Kongre Yönetimi ve Turizm Ltd. Şti. (“PRIME”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) ve ilgili mevzuat uyarınca, hizmetlerimize yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

PRIME’dan alacağınız hizmetler sırasında, bizlerle otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak paylaştığınız ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, adres, e-posta adresi, telefon numaranız, pasaportunuzun gerekli olduğu seyahat ve organizasyonlar için pasaport bilgileriniz (numara, veriliş tarihi, geçerlilik tarihi, kopyası gibi), PRIME tarafından 6698 sayılı KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve size sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan ve aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmakta ve bu verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz, mevzuatın gerektirdiği ve izin verdiği haller hariç olmak üzere, sizin rızanız ile toplanacak, işlenecek ve/veya aktarılacaktır.

Bunun yanısıra, kişisel verileriniz bir mahkeme kararı veya mevzuat ile açıkça yetkili kılınmış bir idari mercinin talebi üzerine yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılır.

PRIME kişisel verilerinizi, PRIME’dan alacağınız hizmete dair faaliyetler ve bilimsel toplantı ve bilimsel içerikli yazıların duyurulması için toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve şirketimizden alacak olduğ unuz organizasyon, seyahat ve konaklama hizmetleri ile bağlantılı olarak; konaklama, ulaşım, gerekli belgelerin temini (vize) hizmetlerini veren yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcıları ile, PRIME’dan alacağınız hizmete dair faaliyetler için paylaşmakta ve bu verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır.

PRIME, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı olarak işlenmesine, erişimine, kaybına veya zarar verilmesine ilişkin olarak korunmas ını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturacak tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. PRIME, kişisel verilerinize yasadışı eri şimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine denetimler yapmaktadır.

Mevzuat ile ilgili kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse, sözkonusu veri, en az belirlenen bu süre kadar saklanmak durumundadır. Belirlenen süre sonunda sözkonusu veriler silinecektir. Mevzuatta, verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise, PRIME’dan almakta olduğunuz hizmet gereği olarak ihtiyaç duyulacak süre boyunca veriniz saklanır. Hizmet ilişkisi sona erdikten sonra veri, herhangi bir talebe ihtiyaç duymaksızın silinir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatla bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz derhal ve en geç otuz gün içerisinde silinir.

Kişisel verilerinizin korunması kapsamında sahip olduğunuz haklar;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunun amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasırasın otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Şeklindedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemler saklı kalmak kaydı ile, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle, info@primeqm.com e-posta adresimize elektronik posta veya “Op. Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ Dalyan Konutları, F Blok K:4 D:8 Fenerbahçe – İstanbul” adresine posta ile iletebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek en geç otuz gün içinde cevaplanır.

PRIME, işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapı labilecek değ işiklikler ve ki şisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek deği şiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakk ını saklı tutmaktadır. Yap ılan güncellemeleri işbu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. PRIME’ın veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için internet sitemizdeki iletişim bilgileri vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz.

PRIME KONGRE YÖNETİMİ VE TURİZM LTD. ŞTİ.